Další aktivity


Ústav biomedicínského inženýrství měl a má zastoupení ve vědecké komunitě na mezinárodní i na národní úrovni, v edičních radách vědeckých časopisů, výborech mezinárodních konferencí, ve vědeckých společnostech a jejich orgánech apod.. Mezi významné patří zejména tyto aktivity:

Mezinárodní fórum
Národní fórum

 • Klub Česká Hlava [prof. Ing. Jiří Jan, CSc.: 2005 - souč. (volený člen)]
 • Inženýrská akademie České republiky [prof. Ing. Jiří Jan, CSc.: 1994 – souč. (zakládající člen)]
 • Technická normalizační komise TNK-81 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.: 1993 – souč. (člen komise)]
 • SBMILI - Lékař a technika [doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.: 1990 – souč. (člen redakční rady)]
 • Fond rozvoje vysokých škol [doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.: 2001 – souč. (člen komise F3)]
 • Fond rozvoje vysokých škol [doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.: 2008 – 2011 (předseda komise G3)]
 • Výbor Společnosti pro biomedicínské inženýrství a lékařskou informatiku [prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.: 2004 – souč. (člen)]
 • Hodnotitelská komise Medical Fair Award Veletrhu MEDICAL FAIR /REHAPROTEX BRNO [doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.: 1992 – souč. (člen)]
 • Oborová rada doktorského studijního programu Aplikovaná fyzika, Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity Olomouc [doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen)]
 • Oborová rada doktorského studijního programu Biomedicínská informatika, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze [prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (člen), prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (člen)]
 • Oborová rada doktorského studijního programu Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita [prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (člen), doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.]
 • Oborová rada doktorského studijního programu Lékařská biofyzika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita [prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (člen)]