Magisterské studium


» Biomedicínské a ekologické inženýrství [M-BEI]

Základní údaje

Studijní program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Forma studia: Prezenční
Doba studia: 2 roky
Dvouletý magisterský studijní obor Biomedicínské a ekologické inženýrství (M-BEI) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s orientací na mezioborovou oblast biomedicínských a environmentálních aplikací elektroniky, kybernetiky a informatiky. Absolvent ovládá teoretické i praktické aspekty obecné elektronické inženýrské praxe a aplikované informatiky a navíc je seznámen se zvláštnostmi aplikací v oblasti biomedicínského, klinického a ekologického inženýrství. Vedle teoretických i aplikačních předmětů oblasti elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky absolvuje student ucelený soubor biomedicínsky a environmentálně orientovaných předmětů, přednášených význačnými lékaři, biofyziky a environmentalisty. Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu technického studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc poskytují znalosti a zkušenosti, umožňující vést efektivní komunikaci s lékaři a zdravotníky nebo s enviromentálními specialisty.

Organizaci a odbornou výuku v oboru M-BEI, jak v oblasti specializovaných i obecných technických předmětů, tak i v mezioborové oblasti, tj. předmětů z biomedicínské a environmentální oblasti, zajišťuje především Ústav biomedicínského inženýrství. Své teoretické znalosti si student navíc prohlubuje studiem dalších předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky a pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Absolvent magisterského oboru M-BEI má znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se speciálními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a environmentalistiky.

Absolvent je kvalifikován v teoretických i praktických aspektech obecné elektronické inženýrské praxe a navíc je seznámen se zvláštnostmi aplikací v oblasti biomedicínského resp. klinického a ekologického inženýrství. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna jeho vysoká adaptabilita na konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi magisterského oboru Biomedicíncké a ekologické inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, nebo v institucích zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorovou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a environmentálních pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a environmentálními specialisty.

» Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Základní údaje

Studijní program: Biomedicínská technika a bioinformatika
Forma studia: Prezenční
Doba studia: 2 roky


Studijní obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika připravuje teoreticky i prakticky zaměřené absolventy, ale též budoucí studenty doktorských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, biomedicínské informatiky a matematické biologie (VUT, ČVUT, UK, MU). Student má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, molekulární biologie, laboratorní přístrojové techniky, které jsou potřebné pro analýzu biologických procesů v lidském organismu, ale také pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Seznamuje se s principy činnosti a zásadami využití laboratorní techniky a biomedicínské informatiky včetně schopnosti programově komunikovat s těmito prostředky. Získává též informace z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.

Absolvent studijního oboru Biomedicínské inženýrství a bioinformatika je biomedicínský inženýr s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky. Absolventi budou schopni v rámci zdravotnických zařízení samostatně pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, asistovat při diagnostice a terapii s využitím speciální klinické techniky, kontrolovat přístrojovou techniku, detailně analyzovat bioinformatická data včetně genetických, provádět statistické vyhodnocení medicínských dat, navrhovat, realizovat a obsluhovat software pro podporu diagnostiky. Absolventi budou schopni spolupracovat v oblasti týmového experimentálního výzkumu a vývoje. Uplatnění dále najdou ve vývojových týmech výzkumných a vzdělávacích institucí, v rámci vývojových a výrobních firem v oboru medicínské techniky a informatiky, firem zabývajících se prodejem a servisem zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení, v biologických a genetických laboratořích.

Absolvent bude mít dobré znalosti z matematiky, molekulární biologie, biostatistiky a zdravotnické etiky. Bude seznámen se současnými trendy v oboru zdravotnické techniky a informatiky. Bude schopen aplikovat národní a mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické techniky. Obecný základ studia umožňuje i další studium v navazujícím doktorském oboru v rámci VUT, či na jiné vysoké škole.