Doktorské studium


» Biomedicínská elektronika a biokybernetika [BEB]

Základní údaje

Studijní program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Forma studia: Prezenční nebo kombinované
Doba studia: 4 roky


Charakteristika oboru

Doktorský stupeň nabízí absolventům magisterského vysokoškolského studia nejvyšší vzdělání v oblasti biomedicínské elektroniky a biokybernetiky, prohlubující teoretické znalosti z disciplin, tvořících základ zvoleného oboru, a schopnost jejich aplikace především ve výzkumu. Spektrum nabízených seminářů pokrývá oblasti vyšších metod analýzy signálů a obrazů včetně zaměření na biomedicínské aplikace, moderních diagnostických, zejména zobrazovacích systémů, kapitoly z oblasti umělé inteligence a medicínské informatiky se zaměřením na genetiku a další moderní oblasti. Studenti doktorského studia bezprostředně spolupracují na výzkumných úkolech ústavu, podporovaných mezinárodními a národními granty, což jim kromě teoretické přípravy umožňuje získat potřebné zkušenosti v experimentální práci a zpracování jejích výsledků, včetně využití vyšších metod aplikované informatiky. Cílem doktorského studia je kromě získání hlubokých znalostí oboru také schopnost tyto přístupy tvůrčím způsobem aplikovat a rozvíjet a naučit se tak metodám vědecké práce.


Profil absolventa oboru

Absolvent doktorského studia by měl být vyhraněnou osobností s výrazným vědeckým výsledkem, širokým rozhledem a schopností řešit složité vědecké a výzkumné technické úlohy v oblasti biomedicínské elektroniky a biokybernetiky a oblastech souvisejících. Maximální míra flexibility a profesní adaptability v širokém oboru je samozřejmou vlastností absolventa doktorského studia. Absolventi doktorského studijního programu v biomedicínské elektronice a biokybernetice budou schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, a u výrobců či uživatelů vyspělé přístrojové techniky a aplikační informační technologie zejména v medicínské a biologické oblasti.
» Biomedicínské technologie a bioinformatika [BTB]

Základní údaje

Studijní program: Biomedicínské technologie a bioinformatika
Forma studia: Prezenční nebo kombinované
Doba studia: 4 roky


Charakteristika oboru

Cílem studia je především prohloubit teoretické znalosti z oblastí zaměřených na bioinformatiku, biomedicínské inženýrství, matematickou a systémovou biologii, genomiku a proteomiku a příbuzných oborů. Dále je pak kladen důraz na získání zkušeností z oblasti základního i aplikovaného výzkumu v těchto oborech. Studium je koncipováno jako výhradně mezioborové, z čehož vyplývá i další cíl a to, posílení schopností komunikace a vědecké spolupráce mezi absolventem oboru a vědeckými odborníky z oblasti biologických a lékařských věd. Studium umožní získat zkušenosti v experimentální práci včetně zpracování a analýzy výsledků za využití metod z oblasti vyšší aplikované matematiky a statistiky.


Profil absolventa oboru

Absolvent doktorského studia tohoto oboru by měl být zralou vědeckou osobností s velkým rozhledem v oblastech bioinformatiky, matematické a systémové biologie, genomiky a proteomiky, ale také v oblasti technických věd. Je připraven řešit náročné výzkumné a vývojové problémy. V praxi je absolvent tohoto doktorského studia schopen samostatné tvůrčí činnosti a samostatně vést výzkum a vývoj ve zmíněných oblastech vědy. Dále je schopen vést výzkumné týmy a zajišťovat mezioborovou komunikaci a spolupráci. Najde uplatnění na výzkumných institucích a ve firmách, kde je ve velké míře požadován inovativní přístup k řešení problémů – od návrhu řešení po realizaci.