Bakalářské studium


» Studijní obor Biomedicínská technika a bioinformatika [A-BTB]

Základní údaje

Studijní program: Biomedicínská technika a bioinformatika
Forma studia: Prezenční
Doba studia: 3 roky


Charakteristika oboru

Od roku 2007 zajišťuje Ústav biomedicínského inženýrství také nový obor bakalářského studia Biomedicínská technika a bioinformatika (B-BTBIO) v samostatném studijním programu Biomedicínská technika a bioinformatika. Tento obor je zaměřen na získání kvalifikace nelékařského zdravotnického pracovníka podle zák. 96 Sb./2004 a má proto výrazné zastoupení medicínské, biologické a zdravotnické výuky, kterou zajišťuje Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; technické předměty jsou spíše přehledového charakteru. Obor B-BTBIO je určen zejména pro budoucí pracovníky v oblasti medicíny, zdravotnictví a zdravotní péče.

Studijní obor Biomedicínská technika a bioinformatika připravuje především prakticky zaměřené absolventy, ale též budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky a matematické biologie (VUT, ČVUT, UK, MU). Student má získat nejen úvodní znalosti z matematiky, fyziky a chemie, základní z biologie, anatomie a fyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, ale i praktické zkušenosti. Seznamuje se s principy činnosti a zásadami využití prostředků zdravotnické techniky a medicínské informatiky včetně schopnosti programově komunikovat s těmito prostředky. Získává též informace z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.


» Zaměření Biomedicínská elektronika (BE)

Základní údaje

Studijní program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika
Forma studia: Prezenční nebo kombinovaná
Doba studia: 3 roky (v rámci některého z oborů B-EST, B-AMT, B-MET)

Charakteristika zaměření

Zaměření Biomedicínská elektronika (BE) se zabývá aplikacemi technických principů v medicíně a ve zdravotnictví. Jde přitom zejména o zaměření na lékařskou přístrojovou techniku, laboratorní, diagnostickou a terapeutickou elektroniku, zpracování biomedicínských signálů, obrazů a dat, a práci s medicínskými informačními systémy.

Zaměření na biomedicínskou elektroniku lze studovat v rámci studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika při bakalářském oboru B-EST Elektronika a sdělovací technika (zde je největší zastoupení předmětů BE), dále také při B-AMT Automatizační a měřicí technika nebo při oboru B-MET Mikroelektronika a technologie. Zaměření BE si student volí sám formou výběru z volitelných specializovaných oborových a mezioborových předmětů a dále z vhodných všeobecně vzdělávacích předmětů. Absolvent získá kromě standardního bakalářského diplomu svého oboru B-EST, B-AMT nebo B-MET i osvědčení o absolvování uceleného souboru specializovaných předmětů, které pak může využít, uchází-li se o zaměstnání v oblasti BE.

Absolventi oborů se zaměřením na biomedicínckou elektroniku jsou plně kvalifikováni v praktických aspektech svého základního oboru a navíc se seznamují se zvláštnostmi aplikací v oblasti biomedicínské resp. klinické techniky. Díky širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna jejich vysoká adaptabilita na všechny konkrétní požadavky budoucí profesionální praxe. Absolventi oborů uplatní získané speciální znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy) a ve výrobních a servisních podnicích lékařské techniky. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast např. jako odborníci orientovaní na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorovou techniku a na využití informačních technologií; zaměření BE tedy nijak neomezuje okruh možných zaměstnání jen na oblast zdravotnictví a zdravotnické techniky.

Studium zaměření na biomedicínskou elektroniku lze dále prohloubit v následném dvouletém magisterském studiu kteréhokoli elektrotechnického inženýrského oboru. Orientace na BE je výhodou zejména při navazujícím magisterském studiu oboru Biomedicínské a ekologické inženýrství M-BEI na FEKT VUT v Brně.