Zaměření


Im_students Zaměřením ústavu jako výukové instituce je primárně vychovávat technické odborníky se zaměřením na aplikační oblasti biomedicíny, zdravotní péče a environmentalistiky. Jak je podrobněji vysvětleno v oddíle studium, bakalářskámagisterská výuka je paralelně organizována ve dvou větvích – v „klasické“ větvi vedoucí k elektrotechnické kvalifikaci v oblasti elektroniky, přístrojové techniky a aplikované informatiky se základní mezioborovou orientací zajišťující efektivní komunikaci s humanitními obory, a paralelně v nové mezioborové větvi, založené v roce 2007, zčásti vyučované na lékařské fakultě Masarykovy university, která naopak poskytuje nyní často požadovanou kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka spojenou s aplikační technickou kvalifikací potřebnou pro práci ve zdravotnictví. V obou větvích je poskytováno vzdělání jak v bakalářském, tak v magisterském stupni. Na toto studium může navázat i specializované doktorské studium. Ústav zajišťuje také teoretickou výuku pro jiné obory studia na vlastní fakultě i na Fakultě informatických technologií, zejména v oblasti zpracování signálů a obrazů.Im_results Ústav je ovšem součástí výzkumné univerzity a vědecká činnost tudíž tvoří podstatnou část jeho aktivit. Výzkumné aktivity přirozeně pokrývají ty oblasti biomedicínského inženýrství, které souvisí s elektronikou, aplikovanou kybernetikou a aplikovanou informatikou, zejména v oblastech přístrojové techniky, zpracování signálů a měřicích dat a analýzy biomedicínských obrazů. Tato technická orientace se v úzké spolupráci s medicínskými i dalšími vědeckými institucemi prolíná s problematikou modelování a měření v medicíně a biologii, a také v oblasti environmentalistiky. Výzkumné projekty byly a jsou podporovány řadou mezinárodních a národních grantů; jejich hlavní vědecké výsledky jsou pravidelně knižně, časopisecky i konferenčně publikovány. Součástí akademické činnosti ústavu jsou významné aktivity na národním a zejména mezinárodním fóru, předně organizování bienální mezinárodní konference BIOSIGNAL pod záštitou evropské asociace EURASIP, dále činnost ve vědeckých společnostech, redakčních radách mezinárodních časopisů, výborů mezinárodních konferencí, vědeckých rad, apod.Im_students Základní orientace ústavu je technologická, ovšem se silnými vazbami na aplikační oblasti, jež jsou humanitně orientované. To se projevuje jak v oblasti personálního vybavení ústavu, tak ve vybavení technickém a laboratorním a také v určitých rozdílech oproti čistě technologickým ústavům, jež vyplývají z nutnosti těsné spolupráce a komunikace s prostředím biomedicíny, zdravotnictví i environmentalistiky. Základní kádr akademických pracovníků ústavu je vzděláním a hlavním zaměřením orientován technologicky, avšak humanitní oblasti jsou významně zastoupeny také – lékařskými, biofyzikálními či environmentálními odborníky. To odpovídá zásadě ústavu, že u mezioborového studia i výzkumu musí být každý z oborů plnohodnotně zastoupen. Tato skutečnost současně vyžaduje ode všech akademických členů ústavu dostatečný vhled „na druhý břeh“ – chápání odlišného způsobu práce, myšlení i vyjadřování a dobrou vůli a schopnosti ke komunikaci. Interdisciplinarita klade také zvláštní požadavky na vybavení ústavu, jež bylo v posledních letech výrazně zmodernizováno, týká se to zejména jak výukových, tak specializovaných výzkumných laboratoří, z nichž některé jsou nyní špičkově vybaveny.