Závěrečné práce

Semestrální projekt (SP) a navazující bakalářské (BP) a diplomové práce (DP) vypracovávají studenti samostatně v posledním ročníku studia bakalářského nebo magisterského oboru. Práce jsou vedeny akademickými pracovníky, studenty doktorského studia Ústavu biomedicínského inženýrství (UBMI) nebo pracovníky z jiných akademických pracovišť popř. firem. Konzultanti práce (z UBMI) jsou stanoveni u prací, jejichž vedoucími jsou osoby zaměstnané mimo UBMI.Studijní obory

Bakalářský Biomedicínská technika a bioinformatika A-BTB prezenční
Magisterský: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika F-BTB prezenční
Magisterský: Biomedicínské a ekologické inženýrství M1-BEI prezenční, kombinované


Popis SP, BP, DP

Semestrální projekt a bakalářská/diplomová práce jsou na sebe navazující individuálně vypracovávané projekty. Zadávány jsou jednotným textem před začátkem posledního ročníku studia. Každý projekt nebo práce má určitou kreditovou dotaci – viz tabulka. Vzhledem k této dotaci a k úrovni znalostí studentů v daném ročníku studia je nutné stanovit určitou úroveň náročnosti, která se v zadání odráží.

Studijní obory a přehled závěrečných prací

obor a forma studia předmět (zkratka)
počet kreditů
doporučený rozsah práce
předmět (zkratka)
počet kreditů
doporučený rozsah práce
bakalářský obor
Biomedicínská technika a bioinformatika A-BTB
prezenční forma studia
Semestrální projekt (ABSE)
2 kr.
15-20 stran textu
Bakalářská práce (ABCE)
5 kr.
40-50 stran textu
magisterský obor
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika F-BTB
prezenční forma studia
Semestrální projekt (FBSE)
5 kr.
25-30 stran textu
Diplomová práce (FBCE)
20 kr.
80-100 stran textu
magisterský obor
Biomedicínské a ekologické inženýrství M1-BEI
prezenční forma studia
Semestrální projekt (MM2B)
2 kr.
25-30 stran textu
Diplomová práce (MMSB)
30 kr.
80-100 stran textu
magisterský obor
Biomedicínské a ekologické inženýrství ML1-BEI
kombinovaná forma studia
Semestrální projekt (LM2B)
4 kr.
25-30 stran textu
Diplomová práce (LMSB)
30 kr.
80-100 stran textu


Zadání SP, BP, DP

Řešení semestrálního projektu a navazující práce by mělo postupovat podle zadání, přičemž všechny níže uvedené obecné body budou tvořit současně jednotlivé části textu.

Semestrální projekty obecně obsahují:

 • Úvod
 • Literární rešerše, prostudování problematiky
 • Popis hlavních cílů práce, jejich zdůvodnění
 • Návrh řešení (popis metodiky, programové aplikace, obvodové realizace, laboratorní úlohy)
 • Předběžný obsah navazující bakalářské nebo diplomové práce

Bakalářské (diplomové) práce navazující na semestrální práci obecně rozšiřují obsah práce o:

 • Popis vlastního řešení
 • Výsledky ověření řešení
 • Diskuse a zhodnocení
 • Závěr

V bakalářské práci postačuje ověření správnosti řešení na simulovaných datech či experimentech nebo ověření na jednotlivých probandech nebo vzorcích.

V diplomové práci je již vyžadováno ověření řešení projektu na rozsáhlém souboru dat či experimentů.

Podstatná část všech BP (DP) je důkladná a zdůvodněná rešerše problému a podrobný úplný popis vlastního řešení. Vlastní řešení je doporučeno komentovat nejen textem, ale i graficky, pokud je to možné.

Bakalářské a diplomové práce navazují na SP. Pouze ve výjimečných případech si student může vybrat jiné zadání a to pouze po domluvě s komisí během obhajob SP, které se konají v průběhu zkouškového období ZS.


Výběr SP, BP, DP a vyzvednutí zadání

Zadání semestrálních prací budou zveřejněna týden před začátkem zimního semestru (ZS). Termín zimního semestru je dán časovým plánem výuky pro aktuální akademický rok. Studenti se před začátkem zimního semestru seznámí s vypsanými tématy. NEJDŘÍVE v prvním týdnu ZS studenti navštíví osobně vedoucí práce, s nimiž si konzultaci mohou předem domluvit mailem. (Před začátkem semestru nebudou vyučující konzultovat SP se studenty.) Vyučující studentovi vysvětlí podrobnosti k tématu, zeptá se studenta na případné znalosti či dovednosti. Pokud se vyučující se studentem na konkrétním projektu DOMLUVÍ, může vyučující Semestrální projekt studentovi zapsat do IS (doplní jméno studenta k SP).

Zadání SP si studenti vyzvedávají na sekretariátě Ústavu biomedicínského inženýrství (UBMI) nejpozději do konce 4.týdne ZS. O možnosti vyzvednutí zadání budou studenti informováni emailem, jakmile budou zadání připravena na sekretariátě UBMI.

Zadání bakalářských a diplomových prací jsou automaticky připravena k vyzvednutí na začátku letního semestru (LS) na sekretariátě UBMI. Zadání je nutné vyzvednout do konce 4. týdne LS.


Konzultace k SP, BP, DP

Konzultace k SP, BP, DP si studenti domlouvají se svými vedoucími nebo konzultanty sami podle vlastního uvážení.

Osobní konzultaci s vedoucím práce by studenti
určitě měli využít minimálně v těchto třech případech:

 1. Obeznámení se se zadáním práce
 2. Kontrola rozpracovanosti práce
 3. Předložení výsledků práce před odevzdáním

Osobními konzultacemi student může předejít těmto chybám: špatné řešení úlohy z důvodu nepochopení zadání, výběr nevhodné
metody pro řešení, nevhodné zpracování výsledků, chybná interpretace výsledků apod. Tyto chyby jsou příčinou snižování klasifikačního stupně, popř. hodnocení práce - nedostatečně. Naopak efektivní využívání konzultací a průběžné diskuze ohledně řešení práce vedou ke kvalitní závěrečné práci s dobrým hodnocením.


Předložení rozpracované práce

Studenti v termínu, který bude stanoven vyhláškou k příslušnému předmětu, předloží svému vedoucímu práce rozpracovaný text práce, popř. aplikace, výrobky aj. V případě, že student předloží práci, která svým obsahem bude nedostatečná a dokončení práce bude ve zbývajícím čase nemožné, může vedoucí práce po dohodě s garantem předmětu NEUDĚLIT studentovi zápočet.

 Za rozpracovaný SP lze uznat práci splňující následující požadavky:

style='width:508.65pt;border-collapse:collapse;border:none'>

Textová část

1.      
V textu jsou vloženy
všechny kapitoly, které budou v práci obsaženy; mohou být částečně
rozpracované.

2.      
Práce obsahuje automaticky
vygenerovaný obsah.

3.      
V práci je uveden popis
dílčích cílů a jejich řešení.

4.      
V závěru práce je uvedeno,
co bude předmětem následující BP (DP).

5.      
Práce obsahuje seznam literatury**
podle citační normy, odkazy na literaturu jsou v textu hypertextové.

Za rozpracovanou BP (DP) lze uznat práci splňující následující požadavky:

style='width:508.65pt;border-collapse:collapse;border:none'>

Textová část

1.      
V textu jsou vloženy
nadpisy kapitol, které v práci budou obsaženy.

2.      
Kapitoly ze semestrálního projektu
jsou upraveny pro potřeby BP (DP) a vloženy do textu.

3.      
Další kapitoly jsou částečně
rozpracované (postačují poznámky v odrážkách).

4.      
Student má jasnou představu,
které výstupy budou v přílohách příp. na CD.

5.      
Práce obsahuje automaticky
vygenerovaný obsah.

6.      
Práce obsahuje seznam literatury** podle citační normy, odkazy na literaturu jsou v textu hypertextové.

Praktická část

1.      
Vedoucí práce je seznámen
s plánovanými praktickými výstupy BP (DP), např. programové moduly,
experimentální měření, realizace obvodů, aj. včetně již dosažených dílčích
výsledků.

2.      
Student má jasnou představu o výsledcích, kterých chce dosáhnout a ví, jak bude výsledky interpretovat.

 

**Literární zdroje mohou obsahovat pouze knižní publikace a recenzované časopisecké články. Odkazy na bakalářské a diplomové práce mohou být začleněny pouze v případě, že je studentovi doporučí jejich vedoucí práce a to jen v případě, že studentova práce na doporučenou bakalářskou nebo diplomovou práci navazuje nebo ji rozšiřuje.
Internetové zdroje typu všeobecných encyklopedií a nerecenzovaných článků, u kterých nejsou uvedeni autoři, nelze využívat. Doporučený minimální počet literárních zdrojů je pro SP: 5-10, BP: 10 a DP: 20 zdrojů.


Obsahová stránka SP, BP, DP

SP je úvodní část BP nebo DP. Je doporučeno formátovat text již jako BP, DP. Formální náležitosti jsou shodné s BP, DP, pouze vlastní text práce je kratší úměrný dosaženému stupni řešení.

Práce obsahuje části odpovídající požadavkům zadání. Kladen je důraz zejména na praktickou část (výjimkou je SP), ve které je nutné všechny kroky řešení úlohy podrobně popsat, doložit grafickými výstupy popř. jiným způsobem. Doporučený rozsah BP je od 40 do 60 stran, (DP: od 80 do 100 stran) formátu A4 při použití písma typu Times New Roman při velikosti písma 12 bodů a řádkování 1,3. Skutečný rozsah však závisí na charakteru zadání práce a může být změněn po uvážení a dohodě s vedoucím práce.

Bakalářská (diplomová práce) nesmí svým obsahem porušovat autorská práva třetích osob podle § 11 a následujícího autorského zákona č. 121/2000 Sb. Autor práce se tímto vystavuje trestnímu stíhání podle příslušných zákonů ČR. Je nepřípustné zejména kopírovat text z jiných prací a to ani s uvedením odkazu.

Použití textu, obrázku aj., jehož autorem je třetí osoba, bez uvedení citace na konkrétní dílo – je považováno za plagiátorství. V případě SP, BP a DP je největší chybovost právě při používání citací, které jsou definovány podle autorského zákona č. 121/2000 Sb:

§ 31 Citace

 1. Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
  1. užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle;
  2. užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem;
  3. užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém
   výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
   - vždy je
   však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
 2. Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo
  drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije;
  ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121]

Formální náležitosti SP, BP, DP

Závěrečná zpráva BP musí být vytištěna a svázána v pevné vazbě v tmavě modrých deskách se stříbrným písmem
(1ks).

Závěrečná zpráva DP musí být vytištěna a svázána v pevné vazbě v černých deskách se stříbrným písmem (1ks)

Hřbet vazby je doplněn rokem (2015), jménem a příjmením studenta (umístění na hřbetu dole ve formátu: 2015, jméno příjmení). Zadní desky zevnitř jsou opatřeny kapsami na CD (DVD), kde jsou uloženy zdrojové texty, obrázky, programové kódy a další soubory. Paměťové médium je nadepsáno: jméno, příjmení, diplomová práce: název, 2015.

Text bakalářské práce je tištěn jednostranně na bílé stránky formátu A4. Text je formátován typem písma Times New Roman při velikosti písma 12 bodů a řádkování 1,3.

Závěrečná práce obsahuje následující části:

 • Titulní strana: vygenerována z IS
 • Originál zadání BP/DP: originál zadání vydává garant předmětu nebo sekretariát UBMI. Originální zadání (zadání, které je opatřeno razítkem ústavu UBMI a podpisem předsedy oborové rady) bude součástí odevzdané práce. Bez originálního zadání a dalších náležitostí viz dále nebude práce přijata.
 • Abstrakt (anotace) v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Údaje se musí shodovat s informacemi vloženými do IS.
 • Bibliografická citace projektu dle ČSN ISO 690 – příklad: Příjmení, J. Název bakalářské práce: bakalářská práce. Brno: FEKT VUT v
  Brně, 2015.
 • Prohlášení o původnosti, poděkování.
 • Obsah: uvádí názvy kapitol a podkapitol. Na konci každého řádku obsahu s číslem a názvem kapitoly či podkapitoly je uvedena stránka, na které začíná příslušný text. Obsah je vygenerován automaticky (MS Word aj.). Číslování kapitol může být ve třech úrovních, pouze v nezbytných případech lze použít i čtvrtou úroveň. Čtvrtá úroveň však již není generována do obsahu.
 • Seznam obrázků a tabulek (nepovinné).
 • Úvod obsahuje bližší rozbor a diskusi zadání, jeho upřesnění a doplnění, konkretizaci cílů práce.
 • Vlastní text BP tvoří jádro projektu a obsahuje jeho řešení. Je členěn na dílčí kapitoly (příp. podkapitoly) a bude zpravidla obsahovat tyto části:
  • rozbor současného stavu problematiky,
  • popis a rozbor známých způsobů řešení zadaného problému,
  • výběr vhodné či optimální varianty řešení, návrh vlastního řešení,
  • řešení zvolené varianty, podklady pro realizaci funkčního vzorku, příprava měření,
  • diskuse dosažených výsledků.
 • Závěr: souhrnné zhodnocení dosažených výsledků (zkontrolujte splnění všech bodů zadání, případné nesplnění části zadání vysvětlete - poraďte se s vedoucím práce).
 • Seznam literatury: seznam všech literárních a jiných informačních pramenů, které student při zpracování projektu použil. Použité informační zdroje v seznamu literatury musí být uvedeny dle platné normy ČSN ISO 690 a musí být citovány přímo v textu zprávy.
 • Všechny položky v seznamu literatury se průběžně číslují v hranaté závorce [1], [2] atd. Použité infor­mační a literární zdroje musí být citovány přímo v textu semestrálního projektu, a to odkazem na číslo příslušné položky v seznamu literatury (např. [1], nebo viz [1] apod.). Platí zásada, že každý vzorec či vztah (až na triviální) a každé tvrzení či poznatek musí být v textu buď odvozen (zdůvodněn), nebo musí být citován pramen (literatura), z něhož byl převzat.
 • Doporučujeme minimalizovat počet odkazů na nerecenzované a neověřené zdroje typu Wikipedia a využívat odkazů na odborné knihy, články z odborných a vědeckých časopisů, učebnice apod. Využívání bakalářských, diplomových a disertačních prací je doporučeno prokonzultovat s vedoucím práce.
 • Seznamy zkratek, symbolů a příloh
 • Přílohy a výkresová dokumentace. Přílohy obsahují ty části práce, které mají popisný, doplňkový či jen přehledový charakter (např. příručka pro použití vytvořeného systému, části zdrojového textu vy­tvořeného programu, katalogové listy či výpisy komerčních manuálů, apod.)
 • Do BP (DP) je nutné volně vložit prohlášení o shodě tištěné a elektronické verze práce. Text prohlášení se generuje z IS.


Úprava BP, DP je definována směrnicemi a vyhláškami:


Odevzdání SP, BP, DP

Před odevzdáním jakékoliv závěrečné práce (SP, BP, DP) student svému vedoucímu předloží všechny výsledky. Pokud student požaduje kontrolu výsledků, je nutné, aby je student předložil v dostatečném časovém předstihu.

Odevzdání SP – student odevzdá nejpozději v termínu stanoveném vyhláškou k předmětu (uvedeno také na zadání) elektronickou verzi do StudISu a jeden výtisk práce svázaný nejlépe v drátěné vazbě svému vedoucímu práce.

Odevzdání BP, DP – student odevzdá nejpozději v termínu stanoveným předsedou oborové rady (vyhláška k předmětu, datum odevzdání na zadání) elektronickou verzi do StudISu a jeden výtisk BP nebo DP na sekretariát UBMI.

Ve StudISu je nutno (SP, BP, DP):

 • vložit anotaci a klíčová slova česky i anglicky
 • vložit elektronickou verzi BP, DP (jmeno_prijmeni_BP(DP).pdf) a další soubory – např. programové kódy a datové soubory v archivu zip (jmeno_primeni_BP(DP)_prilohy.zip
 • vygenerovat prohlášení o shodě tištěné a elektronické verze (vytisknout, podepsat a volně vložit do tištěné práce)
K odevzdání na sekretariát UBMI

1. 1ks originál BP, DP – tištěná vyvázaná v tvrdých deskách s originálním zadáním s elektronickou verzí práce a přílohami na CD (bude archivována v knihovně VUT po SZZ),

2. 1ks BP, DP tištěná vyvázaná v drátěné vazbě (nebo v pevných deskách) - bude sloužit k zapůjčení oponentům a k nahlédnutí u SZZ (bude vrácena studentovi po SZZ)

3. vytištěná a podepsaná shoda o tištěné a elektronické formě volně vložená do originálu BP, DP.

4. nepovinné - pouze ve výjimečných případech licenční smlouva ve 2 vyhotoveních (např. u DP, která vznikla ve spolupráci s firmou a firma nebo VUT licenční smlouvu vyžaduje).

K odevzdání vedoucímu práce:

BP, DP pro vedoucího práce - formu si student dohodne se svým vedoucím (elektroniky na CD nebo  tištěnou verzi v pevných deskách popř. v drátěné vazbě s CD)

name=Posudky> name=p31-1-c>Posudky na SP, BP, DP

Posudek na SP vypracovává pouze vedoucí práce. Posudek se vkládá do IS, ze kterého je vytištěn, dále podepsán a předán spolu s tištěnou prací na sekretariát UBMI. Vedoucí práce, kteří nemají přístup do IS VUT, vypracují posudek do předem vygenerovaného formuláře, podepíší a zašlou elektronicky na adresu kolarova@feec.vutbr.cz. Tištěnou verzi SP a podepsaný posudek doručí od externího vedoucího práce student, který práci vypracoval.

Posudek na BP, DP vypracovává vedoucí práce a jeden oponent.

Odevzdané tištěné práce BP (DP) jsou k dispozici na sekretariátě a lze je zapůjčit vedoucímu práce nebo oponentovi na omezenou dobu z důvodu oponování práce. Tištěné práce musí být vráceny nejpozději den před konáním obhajob. Posudky se vkládají do IS, ze kterého jsou vytištěny, dále podepsány a předány spolu s tištěnou prací (pokud byla práce zapůjčena) na sekretariát UBMI. Vedoucí práce, kteří nemají přístup do IS VUT, vypracují posudek do předem vygenerovaného formuláře, podepíší a zašlou elektronicky na adresu kolarova@feec.vutbr.cz. Tištěnou verzi BP, DP (pokud byla zapůjčena) a podepsaný posudek doručí externí vedoucí práce osobně nebo zašle poštou na sekretariát UBMI.

Posudky vedoucího práce zohledňují: splnění zadání; aktivitu během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.); formální zpracování práce; využití literatury; (bodově max. 50, 20, 20, 10b).

Posudky oponenta práce zohledňují: splnění požadavků zadání; odborná úroveň práce; interpretace výsledků a jejich diskuse; formální zpracování práce; (bodově max. 20, 50, 20, 10b).


Obhajoby SP, BP, DP

Obhajoby SP probíhají ve zkouškovém období ZS před komisí, která má minimálně 3 členy. Studenti prezentují zejména úvod do problematiky, příslušnou teorii, návrh vlastního řešení, nástin způsobu realizace a předpokládané výsledky navazující BP či DP.

Obhajoby BP, DP probíhají v rámci státních závěrečných zkoušek (SZZ). Termíny SZZ jsou dány časovým plánem výuky pro aktuální akademický rok Studenti komisi seznámí se svou prací, zejména s průběhem řešení a dosaženými výsledky. Po přečtení posudků následuje diskuze k tématu. Výsledné hodnocení BP, DP komise stanoví ihned po SZZ studenta.


Příklady zadání BP, DP

Příklad zadání bakalářské práce (jednotně pro ABSE a ABCE):

Název: Středoušní implantáty v klinické praxi, Název anglicky:
xxx.

Zadání: 1) Proveďte literární rešerši v oblasti ušních onemocnění a možnostech terapie pomocí středoušních implantátů. Soustřeďte se na používané moderní operační postupy, reakce organismu na implantaci, technické provedení implantátů a příslušnou legislativu. 2) Navrhněte postup optimální terapie pomocí vybraných implantačních postupů. 3) Navrhněte způsob vyhodnocení klinických dat – výsledků implantací. 4) Proveďte sběr klinických dat (počty a typ operací, úspěšnost operací, postup hojení, efektivitu). 5) Proveďte statistické vyhodnocení klinických dat a výsledky porovnejte s dostupnými údaji v ČR nebo ve světě. 6) Proveďte diskusi získaných výsledků a zhodnoťte účinnost a využitelnost implantací.

Pro splnění semestrálního projektu je nutné vypracování alespoň bodů 1) až 3).

Konzultant: MUDr. Jan Skočdopole, Ph.D.

Doporučená literatura:

[1] VECHT, Romeo, Michael A. GATZOULIS a Nicholas S. PETERS. ECG diagnosis in clinical practice. 2nd ed. London: Springer, 2009. ISBN 978-184-8003-118.

[2] VOMELA, Jindřich. Zdravotní péče: Základy pro studenty oboru biomedicínské inženýrství. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 2003, 114 s. [vit. 2012-07-19]. ISBN 80-214-2344-7.

Příklad zadání diplomové práce (jednotně pro FBSE a FBCE, MM2B a MMSB):

Název: Automatizované měření ultrazvukových markerů vrozených vývojových vad plodu, Název anglicky: xxx.

Zadání: 1) Proveďte literární rešerši použití ultrazvukových markerů pro diagnostiku vrozených vývojových vad plodu v prvním trimestru těhotenství. 2) Navrhněte optimální metodiku automatizovaného hodnocení ultrazvukových obrazových dat v prenatální diagnostice. 3) Vyberte jeden z významných markerů a navrhněte metodiku umožňující jeho automatizované měření. Dále navrhněte metodiku hodnocení naměřených dat. 4) Navrhněte programové řešení algoritmů vybraných metodik v programovém prostředí MATLAB. Dále navrhněte optimalizované řešení v jazyce C umožňující implementaci programových modulů do vybraných typů ultrazvukových tomografů. 5) Proveďte návrh metodiky pro ověření metody na simulovaných i reálných obrazových datech. Metodu hodnocení ověřte. 6) Proveďte diskusi získaných výsledků a zhodnoťte účinnost a využitelnost řešení.

Pro splnění semestrálního projektu je nutné
vypracování alespoň bodů 1) až 3).

Konzultant: MUDr. Jan Skočdopole, Ph.D.

Doporučená literatura:

[1] SEMMLOW, John L. Biosignal and medical image processing. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2008, xvii, 450 s. ISBN 978-1-4200-6230-4.

[1] VECHT, Romeo, Michael A. GATZOULIS a Nicholas S. PETERS. ECG diagnosis in clinical practice. 2nd ed. London: Springer, 2009. ISBN 978-184-8003-118.