Minimální požadavky na vstupní znalosti chemie

 • Základní charakteristika látek – hmotnost a relativní hmotnost atomů a molekul, látkové množství,
  Avogadrova konstanta, molární hmotnost, normální molární objem plynů.
 • Názvy a chemické vzorce anorganických sloučenin. Výpočty z chemických vzorců. Chemické
  rovnice. Výpočty hmotností, látkových množství (nebo objemů reagujících plynných látek)
  z chemických rovnic,.
 • Stavba atomu – elektronová konfigurace prvků.
 • Periodická soustava prvků, s, p, d prvky. Vztah mezi umístěním prvku v periodické tabulce,
  elektronovou konfigurací a vlastnostmi atomů. Elektronegativita prvku.
 • Chemická vazba iontová a kovalentní, polarita vazby. Kovalentní vazby jednoduché a násobné.
  Koordinační vazba. Polarita molekuly. Mezimolekulové vazebné síly.
 • Roztoky – vyjadřování složení roztoků hmotnostním zlomkem, hmotnostní koncentrací a látkovou
  koncentrací, výpočty.
 • Neelektrolyty a elektrolyty, elektrolytická disociace, elektrolyty silné a slabé. Koncentrace iontů
  v roztocích silných elektrolytů.
 • Typy chemických reakcí. Protolytické reakce – kyseliny a zásady, konjugované páry, amfoterní
  sloučeniny a ionty.Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH.
  Roztoky silných kyselin a zásad – výpočty ze zadané koncentrace nebo hodnoty pH.
 • Oxidačně redukční reakce, oxidační a redukční činidla
 • Skupiny prvků periodické soustavy, prvky hlavních skupin a prvky přechodné, rozložení kovů a
  nekovů.
 • Vazby v molekulách organických sloučenin, charakteristické vlastnosti organických sloučenin,
  základní typy reakcí. Psaní konstitučních a racionálních vzorců. Různé druhy konstituční izomerie,
  prostorová izomerie.
 • Principy systematického názvosloví organických sloučenin: aplikace těchto principů v názvosloví
  uhlovodíků a níže uvedených skupin jejich derivátů. Triviální (tradiční) názvy běžných sloučenin.
  Uhlovodíky, názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené uhlovodíky, areny, vlastnosti, sumární
  vzorce.
 • Alkoholy a fenoly – typy alkoholů, vlastnosti (reakce), oxidace, chinony, ethery.
 • Aldehydy a ketony –struktura
 • Karboxylové kyseliny – obecné vlastnosti, reaktivita karboxylu – názvy.

Studijní literatura:
Učebnice chemie pro gymnázia
Vacík et al.: Přehled středoškolské chemie, Praha 1998 nebo novější opakovaná vydání.